Lezing 1545 Physica Tiel

13 Maart 2019

 Het Nederlandse hoogspanningsnet in ontwikkeling

Mevr. Ir. Nicolien Vrisou van Eck

District manager Landelijk bij TenneT

De energiemarkt is momenteel volop in beweging: de gaswinning en de inzet van kolencentrales worden afgebouwd en er wordt volop geïnvesteerd in duurzame energie en tijdelijke opslag van energie. De productiecapaciteit voor groene stroom zal naar verwachting de komende jaren verder groeien. Deze toename is met name te dan-ken aan de bouw van nieuwe windparken op zee, mede omdat de kosten daarvoor steeds verder afnemen. De recente aanbesteding van het windpark Hollandse Kust Zuid, waarbij geen aanspraak wordt gemaakt op de subsidieregeling, is daar een goed voorbeeld van.

Ook de internationale handel in energie neemt toe. Door verder-gaande integratie van de Europese energiemarkt dalen de prijzen, wordt steeds efficiënter gebruik gemaakt van de aanwezige energie-bronnen en verbetert de leveringszekerheid.

 

Deze ontwikkelingen kunnen alleen doorgang vinden als het Europese elektriciteitsnet de energie ook daadwerkelijk kan trans-porteren. Het hoogspanningsnetwerk is de daarvoor belangrijkste hoofdslagader. Dit netwerk verbindt elektriciteitsproducenten met consumenten en sluit elektriciteitsmarkten op elkaar aan.

Echter op dit moment zijn er al op diverse netonderdelen onvoldoen-de mogelijkheden om onderhoud te kunnen uitvoeren en nemen de kosten voor het in balans houden van vraag en aanbod van energie toe. Om dit te verbeteren worden oude verbindingen vervangen, nieuwe verbindingen aangelegd en extra hoogspanningsstations gebouwd. Ook worden nieuwe energiecentrales op het net aange-sloten, met name wind- en zonneparken. Zo is er het afgelopen jaar ca 700 mln geïnvesteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet en zullen ook de komende jaren grote investeringen nodig zijn. Grote projecten met vaak een hoge impact op omgeving, die dus veel interactie met belanghebbenden kennen, en waarin continue aan-dacht is voor veiligheid en leveringszekerheid.

 

In deze presentatie wordt u verder meegenomen in de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt en hun effecten op het Neder-landse hoogspanningsnet; daarnaast wordt een inkijkje gegeven in het verloop van de projecten, die nodig zijn om het net op orde te houden en de leveringszekerheid te borgen.

Advertenties

1544e lezing Physica

Woensdag 13 februari 2019

Goed gevoed ouder worden

In deze lezing zal Marian de van der Schueren, lector Voeding en Gezondheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en senior onderzoeker bij het Amsterdam UMC, ingaan op het onderwerp Goed Gevoed Ouder Worden.

Zijn de voedingsbehoeften bij het ouder worden dezelfde als die van jonge mensen?

En wat moet ik eten om zo vitaal en fit mogelijk te blijven?

In de lezing wordt ingegaan op gezonde voeding voor ouderen, maar ook op het risico op ondervoeding, een onderbelicht probleem. Eén op de 10 ouderen is ondervoed, en zelfs 1 op de 3 wanneer sprake is van acute of chronische ziekte.

Naast theorie zal voldoende ruimte worden ingeruimd voor vragen en praktische tips.

1543e lezing Physica woensdag 9 januari 2019

Verbetering van droogte en zouttolerantie van gewassen

 Gerard van der Linden, Plantenveredeling Wageningen University & Research

Planten worden continu blootgesteld aan veranderende omstandigheden die groei en voortplanting beïnvloeden. Dit kunnen ziektes en plagen zijn, maar ook weersomstandigheden. Planten kunnen hiervoor niet weglopen, en hebben daarom mechanismen ontwikkeld die ze beschermen tegen deze omstandigheden. Onze Westerse gewassen zijn verwend om zo veel mogelijk te produceren, maar niet gewend om zelf weerbaar te zijn tegen minder dan optimale omstandigheden. En de verwachting is dat met de klimaatverandering, en met schaarser worden van onze natuurlijke bronnen, de gewassen steeds meer zullen worden blootgesteld aan deze stressvolle groeicondities.

Bij de afdeling Plantenveredeling van Wageningen University & Research onderzoeken we welke eigenschappen gewassen nodig hebben en kunnen gebruiken om goed te blijven presteren wanneer de omstandigheden niet ideaal zijn. Wat zijn slimme oplossingen om met minder water om te gaan? Minder verdampen, of dieper gravende wortels? Als verzilting toeneemt, kan de plant het zout dan buiten houden, of op een andere manier zorgen dat het zout de plant niet beschadigt? En, heel belangrijk, wat is het wisselgeld van deze aanpassingen: gaat dit ten koste van de opbrengst?

In deze presentatie vertel ik welk effect droogte en verzilting hebben op de groei en ontwikkeling van planten, hoe planten zich aanpassen aan deze omstandigheden, en hoe we met behulp van onderzoek en veredeling gebruik kunnen maken van deze kennis om onze gewassen te verbeteren. Dit helpt ervoor te zorgen we in de toekomst de wereldbevolking op een verantwoorde manier van gezond en gevarieerd voedsel kunnen voorzien.

1542e lezing Physica  op  woensdag 12 december 2018

Systeem integratie Noord-Zuidlijn Amsterdam.

Na 96 jaar, 3,1 miljard euro en heel veel bloed, zweet en tranen heeft Amsterdam een ondergrondse verbinding die het noorden met het zuiden van de stad verbindt. De Noord-Zuidlijn is een technisch hoogstandje met een lengte van 9,7 km en heeft 8 stations.

In deze lezing geven we een beeld hoe in het laatste jaar alles samenkomt: de (honderden) technische systemen, de gebruikers en exploitatie. Ingezoomd wordt op het creëren van een integraal systeemoverzicht en een gedeelte van de systeem integratie testen.

Jantine Westerhuis & Rob van der Hek   sprekers

Physica Tiel:

physicatiel@gmail.com

http://www.physicatiel.wordpress.com

Wij verzoeken U de contributie (20,00 € per persoon of 25 € per gezin) bij voorkeur voor 1 november te willen overmaken op de rekening van Physica bij de SNS Bank: NL34 SNSB 0929 6170 88

1541e lezing Physica

Woensdag, 14 november

Zwarte gaten: van theoretisch concept naar waargenomen werkelijkheid

In 1915 publiceerde Einstein zijn Algemene Relativiteits-Theorie.
In 1916 liet Schwarzschild zien dat die theorie het bestaan voorspelt van zwarte gaten. Sinds 1970 zijn de sterrenkundige waarnemingen van zwarte gaten steeds overtuigender geworden, met als hoogtepunt de detectie van zwaartekrachtsgolven van twee samensmeltende zwarte gaten.

In mijn lezing introduceer ik eerst de – verbazingwekkend eenvoudige — natuurkundige basisbeginselen van de relativiteits-theorie, en bediscussieer vervolgens de moderne waarnemingen.

Prof. dr. F. Verbunt

Gezelschap Physica

 

Woensdag 10 oktober 2018 zal de 1540e bijeenkomst worden gehouden.

19.30 uur een korte ledenvergadering.

De agenda is aan deze convocatie toegevoegd.

Om 20.00 uur  volgt  de  lezing van Drs. R. Groenland.

 

‘’De lange zomer van 2018, toeval of teken van klimaatwijziging”

 

Een korte omschrijving:

In deze voordracht ga ik eerst in op wat er allemaal zo bijzonder was aan de zomer van 2018, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen was deze zomer heel bijzonder.

Vervolgens komen we op een “nieuwe tak van sport” in de klimaatwetenschap: Klimaatattributie.  Dit is een methodiek om extreem weer (of een extreem seizoen) langs de lat van klimaatverandering te leggen.

Op deze manier kun je bijzonder/afwijkend weer koppelen aan de algehele opwarming van het klimaat.

Ook ga ik in op de klimaatverandering en de gevolgen voor de zomers die ons te wachten staan…..

Drs. R. Groenland

1539ste Physica Lezing  

De motor van de platentektoniek Govers 14-03-2018

 

Beknopte informatie voor de lezing op 14 maart 2018 door

Dr. Rob Govers (Geofysica, Universiteit Utrecht)

 

Alfred Wegener verzamelde aan het begin van de 20e eeuw waarnemingen ter ondersteuning van de hypothese dat de continenten verschoven. Eén van de belangrijkste redenen waarom deze hypothese aanvankelijk niet werd geaccepteerd was dat zijn verklaring van het mechanisme ongeloofwaardig was. Acceptatie volgde pas nadat ook oceanische spreiding was geobserveerd. Op hoofdlijnen is het mechanisme (thermo-chemische convectie) nu ook duidelijk. Doordat de thermische grenslaag (de lithosfeer) mechanisch vrijwel geheel ontkoppelt is van de convecterende mantel, moet de oorzaak van oppervlakte observaties vooral in de lithosfeer gezocht worden.

In deze lezing gaat Govers in op de huidige kennis met betrekking tot de krachten die plaatbewegingen veroorzaken, en die ook de lithosfeer vervormen zoals we dat kunnen waarnemen met geodetische methoden en tijdens aardbevingen.

 

Op 14 maart 2018 om 20:00 uur in het Regionaal Archief Rivierenland.